Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2017 Zmluva o vývoze splaškov kat. č. 200304
Vývoz splaškov MŠ a 0Ú
200304
0.00 FECAS-Šmárik Marián
Platanova 3229/20, 010 07 Žilina
detail
25.09.2017 Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Vykonanie zberu, odvozu, zabezpečiť zhodnotenie a zneškodnenie BRKO
92017
10.00 ALL SERVICE, s.r.o.
Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
detail
05.09.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Verejná telefónna služba
5562017
29.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
04.09.2017 Dodatok k zmluve č. 1773
Úprava zabezpečenia zberu komunálnych odpadov
5852017
0.00 T+T,a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
07.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpčtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2017
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie
5322017
5,810.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
25.07.2017 Zmluva o nájme pozemku
Prenájom pozemku KN C p.č. 193
5872017
250.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
15.05.2017 Zmluva o Dielo
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: Opravy MK v obci Bitarová, II etapa
3502017
69,975.44 VÁHOSTAV-SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
detail
03.05.2017 Dodatok č. 1 k DOHODE číslo 60/§52a/2016 zo dňa 25.11.2016
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
1
0.00 ÚPSVaR Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
21.04.2017 Zmluva o využívaní elektronických služieb
Využívanie elektronických služieb
64895700
0.00 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
detail
20.04.2017 Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve
Predaj a kúpa tovarov zo sortimentu predávajúceho a služieb s tým spojených
11042017
0.00 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky
detail
03.04.2017 Zmluva
Komplexné poskytovanie prác odb. pracovníka BOZP-autorizovaný bezpečnostný technik
31032017
80.00 PhDr. Jaroslav Sulovec
Dlhá 388/10, 010 09 Žilina - Bytčica
detail
03.04.2017 Nájomná zmluva
Prenájom časti pozemku KN-E 388 o výmere 100m2
2352017
1,500.00 O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
detail
27.03.2017 Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov, sála KD, výučba tanečného odboru
27032017
0.00 Súkromná základná umelecká škola
ul. Maše Haľamovej 21, 036 01 Martin
detail
16.02.2017 Zmluva o Dielo
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bitarová
17001
8,300.00 Ing. arch. Lucia Krupová
Dukelská 962/14, 017 01 Považská Bystrica
detail
15.02.2017 Mandátna zmluva
Obstarávanie Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bitarová
5217
1,500.00 Ing. ARCH. Anna Gočová
Záhradná 13, 034 01 Ružomberok
detail
09.01.2017 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy
22017
5,889.02 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
09.01.2017 Nájomná zmluva č. NDS 30201/NZ+VB-003/2016/Bitarová/0166/DPP/101-00.02
Prenájom pozemkov
12017
3,555.55 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
04.01.2017 Nájomná zmluva
Prenájom nehnuteľností
4012017
60.00 Eva Gaňová
Bitarová 167
detail