Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.12.2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Povinnosť poskytovateľa poskytnúť zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov
201817003
105.60 Dising. a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
detail
09.11.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002758 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Mnisterstva vnútra Slovenskej republiky
Prístavba hasičskej zbrojnice
7112018
30,000.00 Ministerstvo vnúra Slovenskej republiky
Pribinova ulica č.2,81272 Bratislava
detail
19.09.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, overenie
19092018
800.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
19.09.2018 Dodatok k zmluve zo dňa 17.12.2015o poskytovaní audítorských služieb
zmena Čl.V. - platnosť zmluvy - na dobu určitú
1992018
0.00 Ing. Mária Kasmanová
Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba
detail
02.08.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Miestnosť na výrobu pekárenských výrobkov
2072018
66.00 Peter Pekarík
Bitarová 256
detail
14.06.2018 Nájomná zmluva
Prenájom časti p.č. 479 C-KN o výmere 40m2
13062018
10.00 Pavol Sobola a manž. Mária
Bitarová 22
detail
28.05.2018 Kúpna zmluva
Miestna komunikácia
112017
1.00 Zuzana Ftorková a spol.
Bitarová
detail
02.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu
148550
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
02.05.2018 Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
2052018
9.00 KOMENSKY,s.r.o.
Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice
detail
25.04.2018 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 18K116069
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom papierových stravných lístkov
26042018
0.00 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
detail
12.04.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
Spracovanie dokumentácie BO, aktualizačný servis, výkon funkcie zodpovednej osoby
23032018
280.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
detail
03.04.2018 Zmluva o grantovom účte
Účet zriadený k prijatiu dotácie
3042018
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,010 11 Žilina
detail
21.03.2018 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a Kúpna zmluva
Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a Kúpna zmluva
9022018
1.00 Ján Klimo, Anna Kucharová, Františka Klimíková, Michal Klimo, Lenka Klimová
Bitarová, Žilina
detail
19.03.2018 Darovacia zmluva
Pozemok parcela č. 442/29 - ostatná plocha
8022018
0.00 Ján Klimo, Anna Kucharová, Františka Klimíková
Bitarová, Žilina
detail
02.03.2018 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Elektronické zasielanie Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky
2032018
0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
detail
01.03.2018 Nájomná zmluva 1/2018( dohoda o užívaní )
Parcela č. KN - C 452 ZPaN, 811 m2, k.ú. Bitarová
28022018
0.00 Mgr. Miriama Čurajová
Korzo 3453/6, 010 15 Žilina
detail
01.03.2018 DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku ....ktorý sa poskytuje zo zdrojov ŠR SR a ESF
18
0.00 ÚPSVaR Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
03.01.2018 Doddatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 02.06.2016
Zrušenie troch článkov Zmluvy a nahradenie novým znením
1022018
0.00 NATUR -PACK, a.s.
Ružová Dolina 6, 821 08 Bratislava
detail