Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.08.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke podperných bodov
Vypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení
27082019
0.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
08.08.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zabezpečenie distribúcie elektriny do všetkých odberných miest odberateľa
1072019
72.79 SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
detail
06.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č.227/HP/OK-2019
Poskytnutie a použitie pridelenej dotácie
5082019
500.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 011 09 Žilina
detail
01.08.2019 Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
Právo prechodu a uloženia IS
1082019
0.00 Pavol Kurej
Bitarová 6
detail
18.07.2019 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Úprava práv a povinností účastníkov Dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
192552
3,319.26 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
12.07.2019 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ
Poskytovanie služby
19070120
6.00 Periskop s.r.o.
Park mládeže 630/1, 040 01 Košice
detail
10.07.2019 Nájomná zmluva
Prenájom pozemkov
10072019
40.00 Eva Gaňová
Bitarová 167
detail
08.07.2019 Zmluva o bežnom účte
Zriadenie účtu
8072019
5.90 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
08.07.2019 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
Ukončenie dohody
20190708
0.00 Branislav Capanda
Bitarová 236
detail
03.07.2019 Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
prenájom nehnuteľností
2072019
0.00 Agrodružstvo Bánová
Bánová, 01004 Žilina
detail
28.06.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena v prospech nehnuteľnosti 3/1 CKN
28062019
0.00 Pavol Kurej
Bitarová č. 6, 01004 Žilina
detail
28.06.2019 Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ
Informačné a reklamné tabule
0
223.63 MASLEN s.r.o.
Badín 655, 976,32
detail
28.06.2019 Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny a výrobkov z nich
Dodávka ovocia a zeleniny
2862019
0.00 LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, Poprad
detail
06.06.2019 Poistná zmluva
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu
6062019
972.86 Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
05.06.2019 Zmluva o výpožičke kovového prístrešku

4902019
100.00 Obec Brezany
Brezany 64, 010 04 Žilina 4
detail
20.05.2019 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Predaj pozemku do výlučného vlastníctva
434
2,673.30 Mgr. Zuzana Zaduban PhD.
Bitarová 154
detail
15.05.2019 Zmluva o umeleckom výkone
Vystúpenie pre deti
4192019
250.00 Pavol Holeša
Za Kaštieľom 785/32, Teplička nad Váhom
detail
25.04.2019 Kúpna zmluva
Predaj časti pozemkov v k.ú. Bitarová
30201
8,957.30 NDS, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
23.04.2019 Zámenná zmluva
Zámena nehnuteľností - pozemkov
20022019
0.00 Ivan Tomaščík
Bitarová 164
detail
22.03.2019 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Právne rady, právna pomoc
1022019
100.00 Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.
Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina
detail
14.03.2019 Dodatok č. 1
Úprava práv a povinností účastníkov Dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
13032019
0.00 ÚPSVaR
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
06.03.2019 Kúpna zmluva
Predaj do výlučného vlastníctva kupujúceho
4032019
23,918.75 Mgr. Zuzana Zaduban, PhD
Bitarová 154
detail
26.02.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Doplnenie Preambuly 1.1
26022019
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
detail
18.02.2019 Licenčná zmluva
Licenčná zmluva na používanie softvéru TENDERnet, s.r.o. v období 29.01.2019-28.01.2020
15022019
300.00 TENDERnet, s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
18.02.2019 Zmluva o spolupráci
Využitie možnosti použiť podiel vo výške 2% zo zaplatenej dane z príjmu
14022019
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
29.01.2019 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
192
1,277.04 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
24.01.2019 Dohoda
Používanie súkromného motorového vozidla na súkromné účely
32019
100.00 Juraj Drdák
Bitarová 173
detail
16.01.2019 Zmluva o kontrolnej činnosti
Každoročné nestranné zistenie stavu detského ihriska a vydať o tom protokol
502019
386.40 EKOTEC, s.r.o.
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
detail
15.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby (posypu) miestnych komunikácií
Posyp MK
1012019
48.00 STAVZA, s.r.o.
Bitarová 4
detail
15.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií
Zimná údržba MK v Obci Bitarová
22019
200.00 ARVD, s.r.o.
Pusté 861, Rosina
detail